SERVEISServeis de consultoria

Més de 30 anys d’experiència en les diferents vessants de la gestió econòmica i financera d’empreses i entitats, tant públiques com privades.

Assessoria

T'assessorem en matèria fiscal, comptable i laboral; també a nivell empresarial i patrimonial i oferiment els serveis d'assessorament en compliment normatiu

Gestoria

T'oferim serveis administratius i comptables; et fem gestions tributàries vàries; tràmits de residència, inversió estrangera, constitució de societats i tràmits en compliment normatiu

Auditoria

Fem auditoria de comptes individuals i consolidats. Elaborem informes especialitzats i de requeriments legals. Som especialistes amb auditoria i fiscalització pública

OCPSASSESSORIA FISCAL

Els serveis professionals que prestem s’executen sempre de manera molt personalitzada, ajustant-se als requeriments tècnics i circumstàncies específiques que concorren en cada encàrrec rebut.

Planificació fiscal nacional i internacional
- Anàlisi de la residència fiscal de persones físiques i jurídiques
- Estructura jurídica i vehícles fiscalment eficients
- Selecció de règims fiscals més escaients i incentius tributaris
- Reorganitzacions patrimonials o empresarials
- Planificació fiscal successòria
- Aplicació de convenis d'intercanvi d'informació i per evitar doble imposició
- Anàlisi de transaccions i informació de preus de transferència
Elaboració de declaracions fiscals
- Elaboració i presentació de l'impost de societats
- Elaboració i presentació del règim especial de consolidació tributària
- Elaboració i presentació de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
- Elaboració i presentació de l'Impost general Indirecte (IGI)
- Elaboració i presentació de l'impost sobre la renda dels no residents (IRNR)
- Elaboració i presentació dels impostos comunals
- Altres autoliquidacions impositives
Assistència requeriments consultes i inspeccions fiscals
- Obtenció de Número de Registre Tributari
- Altes, baixes o modificacions censals tributàries
- Redacció i presentació de consultes tributàries
- Redacció i presentació de respostes a requeriments tributaris
- Anàlisi, consulta i negociació d'actes d'inspecció tributària
- Redacció i presentació de recursos davant la Comissió Tècnica Tributària
- Assistència als serveis jurídics en litigis tributaris
- Informes d'auditoria fiscal
Serveis de formació
- Per Organismes d'estudis regulats (Universitat)
- Per Organismes públics i privats de formació
- Cursos "In company"

OCPSASSESSORIA

Els serveis professionals que prestem s’executen sempre de manera molt personalitzada, ajustant-se als requeriments tècnics i circumstàncies específiques que concorren en cada encàrrec rebut.

Assessorament comptable
- Elaboració de comptes anuals
- Suport al tancament
- Registre o outsourcing comptable
- Consultoria comptable
- Serveis de formació
Assessorament empresarial i patrimonial
- Planificació econòmica, financera i fiscal
- Plans de negoci i de viabilitat
- Valoració d'empreses
- Corporate finance
- Selecció d'inversions
- Quadres de comandament
- Manuals de procediments
- Successió a l'empresa familiar
- Constitució d'oficines de família (Family Office)
- Plans de tresoreria i finançament
Assessorament compliment normatiu
- Elaboració del manual de procediments
- Elaboració estudis individual de risc
- Serveis de formació
- Implantació software en prevenció blanqueig de capitals

OCPS GESTORIA

Els nostres serveis professionals estan dedicats tant a empreses privades com a institucions i entitats públiques, gaudint tots ells d’un alt grau de reconeixement.

Tràmits en compliment normatiu
- Tramitació de declaració de beneficiari efectiu
Serveis administratius i comptables
- Registre comptable, elaboració i presentació de comptes
- Gestió administrativa de Recursos Humans
Gestions tributàries
- Elaboració i presentació de declaracions fiscals estatals i comunals
- Altes i baixes censals i sol·licitud NRT
- Sol·licitud de certificats de residència
Tràmits residència i constitució societats
- Tramitació permisos de residència i immigració
- Tramitació pemisos d'inversió estrangera
- Constitució i liquidació de societats
- Altes censals tributàries, de seguretat social i agència protecció de dades
- Canvis de domicili fiscal
- Altres tramitacions diverses

OCPSAUDITORIA

Les característiques de la nostra empresa ens permeten gaudir de la flexibilitat i dinamisme necessaris per aconseguir la màxima confiança dels nostres clients, realitzant el nostre treball amb el màxim nivell de qualitat.

Auditoria de comptes individuals i consolidats
- Auditoria de comptes anuals individuals i consolidats
- Auditoria de Due Diligence
- Revisions limitades de comptes
- Informe de procediments acordats
Informes especials i de requeriments legals
- Informe d'expert independent sobre aportacions no dineràries
- Informe projecte de fusió o escissió
- Peritatges econòmics
- Informes especials d'òrgans reguladors
- Estudis actuarials
- Manual de procediments
Auditoria i fiscalització pública
- Auditoria liquidacions comptes entitats i organismes públics
- Auditoria financera
- Auditoria de compliment
- Auditoria de regularitat
- Auditories de gestió i d'aplicació de subvencions públiques
- Informes de control financer
- Memòries justificatives de taxes i preus públics
- Anàlisi de la ruptura econòmica financera de concessionàries
ocps logotip
Connecta amb nosaltres
+376 80 41 11
AndorraDataProtect

©2024 OCPS. Tots els drets reservats | Avís legal i Política de privacitat